Almanca Günlük Konuşma Kalıpları

Almanca Günlük Konuşma Kalıpları

Deutschstube Yorum yapılmamış

GÜNLÜK HAYAT KULLANILAN CÜMLELER 
Merhaba .Guten Tag.Guten tag. 
Günaydın.Guten Morgen . Guten morgen. 
Tünaydın .Guten Abend.Guten abent. 
İyi günler.Guten tag.Guten tak. 
İyi akşamlar .Guten abend.Guten abent. 
İyi geceler .Gute nacht.Gute naht. 
Teşekkür ederim.Danke sehr.Dankı zeğr. 
Bir şey değil .Nicht zu dankenNiht zu danken. 
Nasılsınız ?Wie geht es ıhnen          Vi geyts iğnen? 
Sağolun,iyiyim.Danke gut. Dankı guğt. 
Evet .Ja.Ya. 
Hayır.Nein.Nayn. 
Hanım.Dame.Dağme.. 
Bey.Herr.Her. 
Lütfen.Bitte.Bite 
Affedersiniz .Entschuldigen SieEntşuldigen zi . 
Acıktım.Ich bin hungrig.İh bin hungrig. 
Susadım. Ich habe durst .İh habe durst. 
Kayboldum.Ich bin verloren .İh bin ferloren . 
Tamam .Einvestanden.Aynferştandın . 
Önemli .Wichtig.Vihtik . 
Acele .Eilig .Aylig. 
İmdat!Hilfe!Hilfe! 
Hoşgeldiniz.Willkommen sie. Vilkomın zi. 
Hoşbulduk .Danke sehr .Dankı zeğr . 
Allahasmarladık.Aufwiedersehen .Auf viğder seyen. 
Güle güle .Schüs .Cüs . 
Anlıyorum .Ich verstehe.Ih ferşteye. 
Anlamıyorum.Ich verstehe nichtİh ferşteye niht . 
Biliyorum .Ich weiss .Ih vays . 
Bilmiyorum .Ich weiss nicht.Ih vays niht . 
İstiyorum.                                             Ich möchte.Ih möhte. 
İstemiyorum .Ich möchte nicht.İh möhte niht. 
Lütfen bana…Können sie mir bitte…Könen zi myir bite… 
Yardım edin.Helfen Sie mir.Helfen zi miyr. 
Dün.Gestern.Gestern. 
Bügün.Heute .Hoyte . 
Yarın .Morgen .Morgen. 
Sabah.Morgen früh. Morgen frü. 
Ögle .Mittag .Mitak . 
Akşam.Abent .Abent . 
Gece .Nacht.Naht . 
Burada. Hier .Hiyr . 
Şurada .Dort .Dort . 
Orada .Dorthin.Dortin. 
Sağda .Recht .Rehyts. 
Solda .Links .Links . 
Önde .Vorn .Forn . 
Arkada.Hinten .Hinten. 
İleride .Drüben .Drüben. 
Dosdoğru.Ganz gerade aus.Gans grade aus. 
Var .Es gibt .Es gibt . 
Yok .Es gibt nicht.Es gibt niht. 
Merhaba.Hallo.Hallo. 
Nasılsınız?Wie geht es Ihnen?Vi geyt es iğnen? 
Teşekkür ederim  iyiyim. Siz nasılsınız? Danke sehr,es geht mir gut.wie geht es ihnen?Dankı zeğer,es geyt mir gut. Vi geytes iğnen? 
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.Danke seher,mir geht es auch gut.Danke zeğr,miyr geyt es auh gut. 
Adınız ne?İhre Name bitte?İğre nağme bite? 
Adım Sedat ONAR, sizin adınız ne?Meine name ist Sedat ONAR, wie ist Ihre name?Mayne nağme ist Sedat ONAR vi ist iğre nağme? 
Nerelisiniz?Woraus sind Sie?Voraus zind zi? 
Türküm .Ich bin ein Türke.İh bin ayn Türke. 
Nerede kalıyorsunuz ?Wo bleiben sie?Vo blayben zi? 
Dedeman Otel’de kalıyorum.Ich bleibe bei dedeman Otel. İh blaybe bay dedeman Otel. 
Tanıştığımıza memnun oldum.İch bin zufrieden sie kennen zu lernen.İh bin zufrieden zi kennen zu lernen. 
Ben de memnun oldum.Für mich auch.Für miş auh. 
Almanya’ dan geliyorum.Ich komme aus Deutschland.İh kome aus Doyçland. 
İtalyan’ım.Ich bin İtaliener.İh bin İtalyener. 
Bir evde  kalıyorum.Ich bleibe in eine Wohnug.İh blaybe in ayne voğnung. 
Bir pansiyonda kalıyorum.Ich bleibe in eine pension.Ih blaybe in ayne pensiyon. 
Arkadaşımın ya-nında kalıyorum.Ich bleibe bei  meinem freund.Ih blaybe bay maynem froynt. 
Mesleğiniz nedir?Was ist ihr Beruf?Vas ist iyr beruf? 
Doktorum.Ich bin Arzt.Ih  bin artst. 
Ne iş yapıyorsu-nuz ?Was machen Sie?Vas mahen zi ? 
Öğretmenim.Ich bin lehrer.Ih bin leğrer. 
Bunun adı ne?Was ist das ?Vas ist das ? 
Bu bir anahtar.Das ist ein              Schlüssel.Das ist ayn şlüsel. 
Bu kim?Wer ist das?Veğer ist das? 
Bu Ayşe hanım.Das ist Frau Ayşe   Das ist Frau Ayşe      
Tuvalet nerede?Wo ist die WC?Vo ist di ve WC? 
Nereye gidiyorsunuz ?Wohin ge Sie?Vohin geyen zi ? 
Otele gidiyorum.Ich gehe zum otelIh gehe zum otel. 
Nereden geliyorsunuz ?Woraus kommen Sie?Voraus komen zi ? 
İstanbul’dan geli-yorum.Ich komme aus istanbul.İh kome aus istanbul. 
Yakında bir lokanta var mı?Ist hier in der nache ein Restaurant  ?              İst hiyr in de neğe ayn restoran ? 
Evet karşıda bir tane var.Ja, drüben ist eines.Ya, drüben ist ayns. 
Burada ucuz bir otel var mı ?Gibt es hier ein billiges otel?Gibt es hiyr ayn biliges otel? 
Tren ne zaman kalkıyor ?Wann führt der zug?Van feğrt der    zug ? 
Şehir merkezine nasıl gidebilirim?Wie komme ich in der stadtzentale?Vi kome ih in de ştat sentrale? 
Dosdoğru gidiniz.        Gehen Sie ganz gerade aus.Gehen zi gants grade aus. 
Hangi otobüs Taksime gider ?Welcher Bus fahrt nach Taksim ?Velşer bus feğrt nah Taksim ? 
87 nolu otobüs Taksime gider.Die nummer 87     fahrt nach Taksim.Di numa ziben-ahtsig feğrt nah Taksim. 
Biraz İtalyanca biliyorum.Ich kann etwas Italienisch.Ih kan etvas ital-yeniş. 
Lütfen kelimeyi sözlükte gösteri-niz.Bitte zeigenSie      das Wort im Wör-         terbuch.Bite zegen zi das-vort im vörerbuch. 
Lütfen daha ya-vaş konuşun iyi anlamıyorum.Bitte sprechen Sie lungsamer. Ich kann Sie nicht gut verstehen.Bite şprehen zi langsama. Iş kan zi niht gut  ferşte-          teyen. 
Bir dakika sözlüğe bakayım.Einen moment,ich schaue mal in das Wörterbuch.Ayn moment, ih şaue mal in das vörterbuh. 
Lütfen bana yar-dım edebilir misi-                      niz ?Können Sie bitte mir helfen ?Könen zi miyr helfen ? 
Lütfen bana istasyonu tarif edebilir misiniz ?Können Sie bitte mir beschreiben wo dieStation ist?Könen zi bite miyr beşrayben vo di ştatsyon ist? 
Bazı yolar trafiğe açık, bazıları ka-        palı.Manche Strasse sind offen, manc-he sind gesperrt.Manşe ştrasen zint ofen,manşe zint geşpert. 
İstanbul yolu açık mı?Ist die istanbul st-rasse offen?İst di istanbul şt-rase ofen? 
Hayır kar yüzün-den kapalı.Nein,wegen sch-          nee ist Sie ges-perrt.Nayn,vegen şneğ ist zi geşpert. 
Dolu yağıyor.Es hagelt.Es hagelt. 
Kar zincirleri ge-rekli .Es braucht Schnee Ketten.Es braucht şneğ keten. 
Yollar buz tutmuş.Die strasse hat Eis gefroren.Di ştrase hat ays gefoğren. 
Yağmur yağacak.Es wird regnen.Es vird regnen. 
Pasaportunuz lütfen!Ihr Pass bite!İyr pas bite! 
Buyrun pasapor-tum.Bitti sehr.Bite seğr. 
Vizeniz var mı?Haben Sie visum?              Haben zi vizum? 
Evet var.Ja ich habe.Ya ih habe. 
Türkiye’ye niçin geldiniz ?Warum sind Sie in die Türkei ge-kommen?Varum zind zi in di Türkay gekom-en? 
Tatilimi geçirmek için.Um mein urlab zu zu verbringen.Um mayn urlab su ferbringen. 
Vizem yok.Ich habe kein vi-sum.İh habe kayn vi-zum. 
Vizemi buradan alabilir miyim ?Kann ich mein vi-sum von hier ab-holen?Kan ih mayn vi-zum fon hiyr ab-holen? 
Konsolosluğumu-  za telefon edebi-lir miyim ?Kann ich mein konsulat anrufen?Kan ih mayn Kon-zulat  anruğfen? 
Transit yolcuyum.Ich  bin Transit Passagier.İh bin transit pa-sağer. 
Burada bir gün kalacağım.Ich werde hier nur ein Tag bleiben.İh verde hiyr nuğr ayn tak blayben. 
Gümrüğe tabi eşyanız var mı?Haben Sie was Zollpflichtig ist ?Haben zi vas zolpflihtig  ist ? 
Nerede para boz-dura bilirim ?Wo kann ich geld wechseln ?Vo kan iş geld vekseln ? 
Burada exchange bürosu var.Hier ist ein wechseln BüroHiyr ist ayn vek-sel büro 
Ne bozduracak-sınız?Was verden Sie wechseln ?Vas verden zi vekseln ? 
Mark bozdurmak istiyordum.Ich will Mark wechseln.İh vil mark vekseln. 
Kaç mark bozdurmak istiyorsunuz ?                     Wieviel mark         möchten Sie wechseln?Vifil Mark möh-ten zi vekseln ? 
Bu adrese gitmek istiyorum.Ich will zu dieser Adresse gehen.İh vil zu diğza adrese geyen. 
Sheraton hotele gitmek istiyorum.Ich will zu Shera-ton Hotel gehen.İh vil zu Şheraton hotel geyen. 
Marmarise gitmek istiyorum.Ich will nach Mar-maris gehen.İh vil nah Marma-ris geyen. 
Tren istasyonuna gitmek istiyorum.Ich will zum          Bahnhof gehen.İh vil zum bağnhof geyen. 
Kimliğiniz lütfen!Ihr Personalaus-weis bitte!Ihr Personalaus-vays bite! 
İyi yolculuklar.Gute Reise.Gute rayze. 
Lütfen bir broşur verirmisiniz. ?Können Sie bitte ein prospekt           geben?Könen zi bite ayn proşpekt geben? 
Bavulumu  bulamıyorum.Ich kann mein        Koffer nicht  finden.İh kan mayn kofa niht finden. 
Kayıp eşya için nereye başvur-malıyım?Wo muss ich Ver-luste Zachen an-melden ?Vo mus ih ferluste zahen anmelden? 
Otobüs durağı nerede?Wo ist der Bus-bahnhof ?Vo ist der bus-bağnof ? 
Otel adresim budur.Dies ist meine Otel Adresse.Dis ist mayne Otel adrese. 
Sola dönünüz.Gehen Sie links rein.Geyen zi links rayn. 
En kestirme yol burası.Dies ist die beste Abkürzung.Dis ist di beste abkürtsung. 
Üçünçü cadde-den sola dönü-        nüz.Gehen Sie von der dritte Strasse links rein.Geyen zi fon de drite ştrase links rayn. 
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.Gehen Sie etwas,            dann rechts rein.Geyen zi etvas dan rehts rayn. 
Köprüden geçin-ce sağa dönünüz.Nach der brüke gehen Sie rechts rein.Nah der brüke geyen zi rehts rayn. 
Sonra bir daha sorunuz.Dann fragen Sie wieder.Dan fragen zi viğ-da. 
Oraya otobüsle gidebilirsiniz.Dahin können Sie mit Bus gehen.Dahin könen zi mit bus geyen. 
Karşıda .Drüben .Drüben. 
Üçüncü sokak.Dritte Strasse.Dritte ştrase. 
Birinci cadde.Erste Strasse.Erste ştrase. 
Çok yakın.Zehr nah.Zehr nağ. 
Meydan.Platz .Plats. 
Üçüncü bina.Dirite Gebaeude.Drite geboyde. 
Biraz uzak .Etwas weit.Etvas vayt. 
Sultanahmet’e ne taraftan gidebili-riz ?Von wo kann ich nach Sultanahmet gehen ?Fon vo kan ih nah sultanahmet ge-yen ? 
Lütfen bana hari-tada yolu göste-rir misiniz ?Können Sie die Strasse bitte auf die Karte mir zei-gen?Könen zi di ştrase bite auf di karte miyr zaygen? 
Şile buraya ne kadar uzaklıkta?Wie weit ist Şile von hier aus?Vi vayt ist Şile fon hiyr aus? 
Affedersiniz! Aya-sofa’ya giden yol bu mu?Entschuldigen Sie! Ist  die Strasse nach Ayasofya?Entşuldigen zi! Ist  di ştrase nah Ayasofya? 
Bu yol tek yönlü mü?Ist diese Strasse Einseitig?Ist di ştrase einsaytig ? 
Doğru yolda mı-         yım?Bin ich auf den richtigen Weg?Bin ih auf deyn rihtigen veğ? 
İzmit’e giden yola nasıl çıkarım?Wie kann ich auf die İzmit Strasse kommen?Vi kan ih auf di İzmit ştrase ko-men? 
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.Gehen Sie bis      Sakarya ganz ge-rade aus.Geyen zi bis Sa-karya gans grade aus. 
Yüz metre ileri-den sola dönün.Nach hundert Metern links rein.Nah hundert metern links rayn. 
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidiniz.Sie sind auf den falschen Weg. Sie müssen ungefar acht Kilometer zürück gehen.Zi zind auf falşen veğ. Zi müsın ungefeğr aht kilo-meta sürük geyen.           
Hız sınırını Aştınız.Sie haben die Geschwindigkeitsgrenze überholt.Zi haben di geşvindikkayt grense überhold. 
Çok hızlı sürüyor-sunuz.Sie fahren zu sch-nell.Zi fağren zu şnel. 
Ehliyetiniz lütfen!Ihr Führerschein bitte.İhr füreşayn bite. 
Bu bölgenin yol haritası var mı?Gibt es eine          Landkarte von diese Umgebung?Gibt es ayne lantkarte fon diğze umgebung? 
Nerede ….. bulabi-lirim?Wo kann ich ..fin-den?Vo kan iş ..finden       
Bana fazla pahalı  olmayan bir …. önerebilirmisiniz ?Können Sie mir einen / eine….        empfehllen der nicht zu teuer ist?Könen si mir aynen / ayne… emfehle der niht zu toyer ist?
Buraya ne kadar uzaklıkta?Wie weit es von hier?Vi vayt es von hir?
Oraya nasıl gide-rim ?Wie kommt man dahin?Vi komt man dahin?
En yakın….?Der, die, das, nachste…?Der, di, das negste…?
Fotoğrafçı.Der Photograf.Der fotograf.
Kitapçı.Die Buchhandlung  Di buhhandlung.
Kütüphane.Die Bibliothek.Di bibliothek.
Gazete bayisi.Der Zeitungkios.Der zaytungkios .
Seyahat acentası.Das Reisebüro.Das raysebüro.
Banka.Die Bank.Di bank.
Karakol.Die Polizei.Di politzay.
Postahane.Das Postant .Das postant.
Doktor.Der Artz.Der artzt.
Eczane.Der Apotheker.Der apotheker.
Hastane.Das Krankenha-       us.Das krankenhaus.
Çiçekçi.Der Blumenhand-        ler.Der blumenhand-ler.
Kasap .Die Metzgerei.Der metzgeray.
Balıkçı.Der Fischer.Dern fişher.
Fırın.Der Banckerei.Der bekeray.
Bakkal.Das Lebensmit-telgeschaft.Das lebensmi-telgeşeft.
Süpermarket.Der supermarkt.Der supermarkt.
Kuru temizlemeci.Der Waschsalon.Der vaşsalon.
Çamaşırhane.Der Waschsalon.Der vaşsalon.
Ayakkabı tamircisi.Die Schuhrepara-tur.Di şurreparatur.
Elektrikçi.Der Elektriker.Der elektriker .
Benzin istasyonu.Die Tankstelle.Di tankştele .
Sanat galerisi.Die Kunstgalerie.Di kunstgaleri.
Antikacı.Der Antiquitaten-handler.Der antikutaten-handler.
Kuyumcu.Der Juwelierla-den .Der juvilerladen.
Güzellik salonu.Das Schönheits-institut.Das şönhaytsirs-titut.
Kuaför.Der Friseurladen.Der frisörladen.
Mağaza.Der..laden / das ..geschaft.Der..laden / das ..geşeft.
Ayakkabı mağaza-sı.Schuhladen.Şuladen.
Hediyelik eşya mağazası.Souvenirsladen.Sovenirsladen.
Yardım edebilir Miyim?Kann ich Ihnen helfen?Kan ih ihnen hel-fen ?
Ne istersiniz ?Was wünschen Sie?Vas vünşen zi?
Mobilya.Möbel .Möbel .
Giyecek.Kleider.Klayder.
Ağır.Schwer.Şver .
Hafif.Leicht.Layht.
Büyük.Grob.Gros.
Küçük.Klein.Klayn.
Bu çok dar / geniş.Es ist zu eng / weit.Es ist zu eng / vayt.
Nereye ödemeli-yim?Wo soll ich zah-len ?Vo sol iş zalen?
Nakit ödeyebilirmi-yim ?Kann ich bar be-zahlen?Kan ih bar bezah-len.
Bedeni uydu mu?Ist das Ihre grö-be?İst das iğre gröse?
Koyu.Dunkel.Dunkel.
Açık.Hell.Hel.
Mavi.Blau .Blau.
Beyaz.Weiss.Vays.
Kırmızı.Rot .Rot.
Sarı.Gelb.Gelb.
Yeşil.Grün.Grün.
Turuncu.Orange.Orange.
Gri.Grau.Grau.
Siyah.Schwartz.Şvarts.
Lacivert.Marineblau.Marineblau.
Mor.Violett.Violet.
Kahverengi.Braun.Braun.
Pembe.Rosa .Rosa.
Bej.Beige.Beij.
Fildişi.Elfenbeinfarben.Elfenbaynfarben.
En yakın kitapçı nerede?Wo ist die nachs-te BuchhandlungVo ist di negste buhhandlung?
En yakın gazete bayi nerede?Der nachste Zie-tungskios?Der negste zay-tungkios?
Portakal.Orange.Orange .
Muz.Bannanen.Bananen.
Salatalık.Einen Kopfsalat.Ayn kopsalat.
Limon.Zitronen .Zitronen.
Elma.Apfel .Apfel.
Domates.Tomaten.Tomaten.
Patates.Kartoffel.Kartoffel.
Yağ.Butter.Butter.
Çikolata.Schokolade.Şokolade.
Şekerleme.Bonbons.Bonbons.
Ekmek.Brot.Brot.
Sandviç.Belegte brote.Belegte brote.
Patates kızartmasıPommes Chips.Pomes cips.
Peynir.Kase .Kese.
Dondurma.Eis.Ays .
Kahve.Kaffee.Kaffe.
Süt.Milch.Milh.
Hamburger.Hamburger.Hamburger.
Salam.Salami.Salami.
Sosis.Eine Bratwurst.Ayn bratvurst.
Çay.Tee.Te.
Şeker.Zucker.Zuker.
Peçete.Servietten.Servieten.
Şişe.Eine flasche.Ayne flaşe.
Bir paket sigara.Eine Schachtel Zigaretten.Ayne şahtel zigareten.
Filtreli sigaralar.Zigareten mit filter.Zigareten mit filter.
Filtresiz.Ohne filter.One  filter.
Uzun.Lange..Lange.
Hafif.Leichte..Layhte.
Sakız.Kaugummi.Kaugemi.
Sigara alırmısınız?Eine Zigarette?Ayne zigarete.
En yakın benzin istasyonu nerede?Wo ist die nachs-te Tankstelle?Vo ist di negste tankştele?
On beş litre nor-mal / süper benzin istiyorumIch möchte fünf-zehen Liter Ben-zin / Super.İh möhte fünfze-hen liter benzin / super.
Depoyu doldurun .Fulltanken,bitte.Fultanken bite.
Yağ ve su seviye-sini /aküyü / fren-leri / hidroliği kont-rol edermisiniz ?Sehen Sie Öl und wasser / die Bat-teri / die bremsen / die Bremsflas-sigkeit nach?Sehen si öl und vaser / di bateri / di bremzen / di bremzfezigkayt nah?
Bu patlak lastiği tamir edermisiniz?Können Sie Diesen reifen reparieren?Könen zi dizen rayfen repariren?
Lastiği değiştirir mi siniz lütfen ?Können Sie Die-sen reifen aus-wechseln?Könen zi dizen rayfen ausvek-seln?
Sorun nedir?Was ist los?Vas ist los?
Çalışmıyor.Ich kann nicht starten.İh kan niht ştar-ten.
Akü bitmiş.Die Batterie ist leer.Di bateri ist leğer.
Motor hararet yapmış.Der Motor lauft heiss .Der motor lauft hays.
Benzin bitti.Ich brauche Ben.İh brauhe benzin.
Bana yardım edebilir misiniz?Können Sie mir helfen?Könen zi mir helfen?
Özür dilerim, ara-bam bozuldu tele-fonunuzu kullana-bilirmiyim lütfen?Entschuldigen  Sie.İch habe eine Panne. Darf ich Ihr Telefon Benutzen ?    Etşuldigen zi ..ih habe ayne pane. Darf iş ihr telefon benutzen?
Bir tamirci gönde-rebilir misiniz?Können Sie dern Mekhaniker schi-ken?Könen zi dem mekaniker şiken?
Ne kadar sürer?Wie lange dauert das?Vi lange dauert das?
Farlar.Die Zandung.Di zandung.
Marş.Der Anlasser.Der anlaser.
Vites kutusu.Das Getriebe.Das getribe.
Karbüratör.Der Vergaser.Der vergaser.
Dinamo.Der Dynamo.Der dinamo.
Direksiyon.Die Steuerung.Di ştoyerung.
Frenler.Die Bremsen.Di bremzen.
Debriyaj.Die Kupplung.Di kuplung.
Elektrik tertibatı.Die elektrische anlage.Di elektrişe anla-ge.
Yağ basıncı.Der Ödruck.Der öldruk.
Soğutma.Das Kühlungs-sytem.Das kühlung sistem .
Aktarma.Der Antrieb.Der antribe.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum.Ich komme in       einer halben Stunde / einer Stunde zürück.İh kome in ayner halben ştunde / ayner şdunde zürük.
Hemen yapabilir misiniz ?Können Sie das gleich erledigen?Könen si das glaih erledigen?
Neden yapamaz sınız ?Warum können Sie das nicht  machen?Varum könen si das niht  mahen?
Gerekli yedek par-çalar sizde varmı?Haben Sie die nötigen Ersazte-ile ?Haben si di nöti-gen erzatztayle?
… ye kadar gitme-mi sağlayacak ka-dar  bir şeyler yapabilir misiniz?Gut .Können Sie das vorlafig ins-tandsetzen, da-mit ich nach … Fahren kann?Gut.könen si das vorlafig instand setzen damit iş nah …faren kan?
Hayır arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız.Nein ,in diesem Zustand können Sie auf keinen Fall Auto fahren.Nayn , in dizem zuştand könen zi auf kaynen fal auto faren.
Her şey tamir edil-di mi?Ist alles repaiert worden?İst alles repariyet vorden?
Ne kadara mal olacak?Was wird das kosten?Vas vir das kosten?
Postane ne tarafta?Zeigen Sie mir bitte das PostamtZaygen zi mir bite das postamt?
Buralarda bir tele-fon var mı?  Gibt es hier ein Telefon?Gibt es hir ayn telofon?
Telefonunuzu kul-lanabilir miyim?Kann ich Ihr Te-lefon benutzen?Kan ih ihr telofon benützen.
Telefon kartı isti-yorum.Kann ich eine Te-lefonkarte haben.Kan ih ayne telo-fon karte haben.
Benim için bu nu-marayı arayabilir-misiniz?Könen Sie mir diese Telefonu-mer anrufen?Könen zi mir dize telefonnumer anrufen?
Telefon rehberiniz var mı?Haben Sie ein Telefonbuch?Haben zi ayn telofonbuh?
Numarayı çevirin.Wahlen Sie die NummerVahlen zi di numer.
Alo ben…Hallo. Hier ist…Halo.hir ist…
Hangi numarayı aradınız?Welche Nummer haben Sie ange-rufen?Velşe numer haben si ange-rufen ?
Üzgünüm, yanlış numara.Bedaure, falsch verbunden.Bedaure ,falş ferbunden.
…. ile konuşmak istiyorum.Ich möchte mit … sprechen.İh möhte mit… şprehen.
Bana… yı verebi- lirmisiniz?Können Sie mich mit …verbinden?Könen zi miş mit …verbinden?
Kim arıyor?Wer ist am Telephone..?Ver ist am telephon..?
Ayrılmayın.Bleiben Sie am Apparat.Blayben zi am aparat.
Şu anda burada değilEr ist in Moment nicht da.Er ist im moment niht da.
Lütfen aradığımı söyleyin. Adım….Richten Sie bitte aus, da-ich ange-rufen habe.Mein Name ist…Rihten zi bite aus,da –ih angerufen habe mayn name ist…    
Beni aramasını söyler misiniz?Er soll mich zürückrufen bitte?Er sol miş sürükrufen bite?
Sizi arıyorlar.Sie werden ans Telefon gebeten.Zi verden ans telefon gebeten.
İşte numaram .Hier ist die Num-mer.Hir ist di numer.
Çok yavaş tekrar-lar mısınız?Können Sie das ganz langsam wiederholen?Könen zi das ganz langzamer viderholen?
Dolar bozdurmak istiyorum.Ich möchte Dolar wechseln.İh möhte dolar vekseln.
Kredi kartımdan para çekmek isti-yorum.Ich möchte mei-ne Karte benut-zen, um Geld abzuhebenİh möhte mayne karte benützen um geld abzu-heben
Kimlik göstereyim mi?Brauchen Sie meinen Ausweis?Brauhen zi mayne ausvays ?
Para çekmek.Abhebung.Aphebung.
Makbuz.Eine Quittung.Ayne kuitung.
PolisPolizei .Politzay.
İtfaiye .Feuerwehr.Foyervehr.
Nöbetçi doktor.Notarzt.Notartz.
Acil durumlarNotdienst.Notdinst.
Konsolosluklar.Konsulate.Konsulat.
Büyükelçilikler.Botschaften.Botşaften.
Havayolu.Flughafen.Flughafen.
Yılbaşı.Neujahr.Noyyar.
Noel.Weihnachten.Vaynahten.
Milli bayram..Nationalfeiertag.Nationalrayertag.
Kuzey.Nord.Nort.
Güney.Süd.Süd.
Doğu.Ost.Ost.
Batı.West.Vest.
Neresi?Wo?Vo?
Dümdüz ileri.Geradeaus.Gerade aus.
Ön.Vorne .Forne.
Arka.Hinten.Hinten.
Solda.Links.Links.
Sağda.Rechts.Rehts.
Karşısında.Hier gegenüber.Hir gegenüber.
Yanında.Neben.Neben.
Ters yönde.An / auf der anderen Seite.An / auf der anderen sayte.
Tam burası.Es ist heir.Es ist hir.
Oralar.Es ist dort.Es ist dort.
İleride.Es ist hinter / nach.Es ist hinter / nah.
Yanlış yoldasınız.Sie sind auf dem falschen Weg.Zi sind auf dem falşn veg.
Geri dön.Fahren Sie zürückt.Faren zi zürükt.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin.Fahren Sie bis zur ersten / zwei-ten Kreuzung.Fahren zi bis zu ersten / zvayten kroysung.
Işıklardan sola gi-rin.Nach der Ampel biegen sie links ab.Nah der ampel bigen zi links ab.
Bir sonraki köşe-den sağa dönün.Biegen Sie an der nachsten sta-ßenecke rehst abBigen zi an der neksten strase-neke rehst ab.
… yolunu takip e-din.Fahren Sie nach.Fahre zi nah.
Dikkat tehlike.Achtung / Gefahr.Ahtung / gefahr.
Ölüm tehlikesi.Lebensgefahr.Lebensgefahr.
Park yasağı .Parken verboten.Parken ferboten.
Tek yön.Einbahenstrasse.Aynbahnştrase.
Sigara yasağı.Rauchverboten.Rauhferboten.
Self servis.Bedien Sie Sich!Biden zi sih.
Danışmaya müra-caat edin.Wenden Sie sich an das Sekreta-riat.Venden zi sih an das sekretariat.
Sıraya girin.Hinten ansellen.Hinten anselen.
Form doldurmak.Den Zettel ausfahllen.Den zettel ausfahllen.
Rahatsız etmeyin.Nicht stören.Niht ştören.
Girmek yasak.Besetzt.Besetzt.
Meşgul/boş.Frei / pirivat.Fray / pirivat.
Acil çıkışı.Notausgang.Notausgang.
Avlanmak yasak.Jahd verboten!Yahd ferboter.
Yavaşlayın.Fahren Sie lang-samer.Fahren zi langsemer.
Dokunmayın.Nicht anfassen!Niht anfasen!
Farlarınızı yakın.Schalten Sie Ihre Scheinwerfer an!Şalten zi ihre şaynverfer an.
SEYAHAT  
Ne ile seyahati tercih ediyorsu-nuz?Mit welchem Transportmittel?Mit velşem Transportmittel?
Uçakla.Flugzeug.Flugzoyg.
Charter uçuşla.Charterflug.Çharterflug.
Trenle.Bahn.Bahn
Otobüsle.Mit dem bus.Mit dem bus.
Karar vermeden önce bir karşılaş-tırma yapsam iyi olur.Ich möchte vergle-ichen, bover ich mich entscheide.İh möhte vergla-hşen,bover iz miş entşaydern
Ulaşım ve konak-lama da dahil mi?Transport und Aufenthait?Transport und aufenthait?
Orada araba kira-layabilir miyim?Kann man hier ein Auto leihen?Kan man hir ayn auto laihen?
Havaalanına ula-şım da ücrete da-hil mi?İst der Transport zum Flughafen inbegriffen?İst der transport zum flughafen inbegrifen.
Hayır, kendi im-kanlarınızla gel-meniz gerekiyor.Nein, Sie massen sich selbst um den Transport kam-men.Nayn si masen sih selbst um den transport kam-men.
Havaalanında ulaşım imkanları nasıl?Welche Transport-mittel gibt es zwis-chen dem Flugha-fen und der Stadt?Velşe transport-mittel gibt es zvi-şen dem flugha-fen und der ştadt?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebilirsiniz.Sie haben den bus, zwei bahnö-fe / U-Bahn und das Taxi.Zi haben den bus zıvay bahnöfe / u-Bahn .
Tahminen ne kadar tutar?  Mit welchem Preis muss man red-men? Francs / Mark / Lire…Mit velşem prais mus man redmen? Franç / mark / lire
Öğrenci indirimi var mı?Haben Sie einen Studententarif?Haben zi aynen ştudententarif ?
Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var.Wenn Sie Ihren Studentausweis haben.            Ven zi ıhren ştudentausvais haben.
Hangi havayolu şirketi?Für  welche Fluggensellschaft?Far velşe flugenselşaft?
Buyrun biletim ve bagajım.Hier sind meine Flugkarte und mein Gepack.Hir sind mayn flugkarte und mayn gepek. 
Birlikte seyahat ediyoruz.Wir sind eine Gruppe.Vir sind ayne gruppe.
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor?Wo ist die Polize kontrolle?Vo ist di plitzaykontrol?
Ayrıca para öde-mem gerekiyor mu?Muss ich eien Zuschlag zahlen?Mus iş aynen zuşlag zehlen?
Sadece el çantam var.Ich habe nur Handgepack.Ih habe nur handgepek.
Uçak ne zaman kalkıyor?Um wieviel Uhr gehen wir an bordUm vifil uhr ge-hen wir an bord?
Uçağı kaçırdımIch habe meinen Flugferpaßt.İş habe maynen flugferpast.
Bir sonraki uçağa mutlaka binme-liyim, çok önemli görüşmelerim var.Ich muss unbe-dingt den nachs-ten Flug nehmen; ich habe Verpflich-tungen einzuhalten.İh muss  unber-ding den neksten flug nehmen ; ih habe verpflihtun-gen aynzuhalten.
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi.Der Flug ist wegen Sturm annuliert.Der flug ist vegen strum anuliert.
Kötü hava koşul-ları yüzünden...wegen schlech-ten Wetters.Vegen şlehten vetters.
Buralarda bar var mı?Wo kann man etwas trinken?Vo kan man etvas trinken?
Kayıp eşya büro- su nerede?Wo ist das Fundbaro?Vo ist das fundburo?
….uçağı geldi mi?İst der Flug aus…. angekommen?İst der flug aus ….an gekomen?
Gümrük ne taraf-ta?Wo ist das Zol-lamt?Vo ist das Zo-lamt?
Yanlışlık olmuş özür dilerim.Ich habe mich geirrt Entschuldi-gung.İh habe miş geirt entşuldigung.
Sigara ve parfüm alacaktım.Ich warde ger n Zigaretten und Parfüm kaufen.İh verde gern sigareten und parfüm kaufen.
Ne kadar ödüyo-rum?Was bin ich Ihnen schuldig?Vas bin ih ıhnen şuldig?
Sorun nedir ?Was paßiert  hier?Vas pasirt hir?
Hava nasıl ?Wie ist der wetterVi ist der vetter?
Çok naziksiniz.Sie sind zehr netZi sind zer net
Birlikte birşeyler içelim mi ?Können wir etwas zusammen tirink-en?Könen vir etvas zusamen tirink-en?
Merdivenden / asansörden çıkın.Nehmen Sie die Treppe / den Lift.Nehmen si di trepe / den lift.
Bagajımı kaybettim.Ich habe mein Gepack verloren.İh habe mayn gepak verloren.
Valizlerinizi tarif edermisiniz?Beschreiben Sie sie?Beşrayben Zi zi?
Deri, üstten fermuarlı.Sie sind aus Leder,mit Reiß- verschluß oben.Zi zind aus leder  mit rayfaşlus oben.
Büyük sırt çantası.Es ist ein großer Rucksack.Es ist ayn groser ruksak.
Biraz yavaş konuşabilirmisiniz sizi anlamıyorumSprechen Sie bitte langsemer,ich verstehe Sie nicht.Şprehen zi bite langsemer ih verştehe niht .
Taksi durağı nerede?Wo ist der Taxistand ?Vo ist der taksisdant ? 
Bir taksi çağıra-bilir misiniz?Können Sie ein Taxi rufen?Könen zi ayn taksi rufen?
Çıkış nerede ?Wo ist der Ausgang?Vo ist der ausgang?
Ne kadar ?Wieviel kostet dasVifil kostet das?
Yanlızca gidiş bileti alacaktım.Eine Hinfahrkarte bitte.Ayne hinfartkarte bitte.
İndirim kartım var.Ich habe eine Ermaßigungkarte.İh habe ayne ermazigungkarte.
Nereye gidecek-tiniz ?Wohin möchten Sie fahren?Vohin möhten zi fahren?
Hangi trenle?Mit welchem Zug?Mit velçem zug?
Treniniz 8nci pe-rondan kalkacak.Ihr Zug fahrt Gleich 8 ab.Ihr zug fart glaih 8 ab.
Kaç çocuk var?Wieviele Personen sind Sie?Vifile Personen zind zi?
İki büyük, dörtde çocuk var.Wir sind zwei Erwachsene und vier Kinder.Vir zind zvay ervaksene und fiyr kinder.
Sayıları bilmiyo-rum yazabilir misiniz?Ich verstehe die zahlen nicht .Kön-nen Sie mir bitte aufschreiben?İh ferştehe di zahlen niht könen zi mir bitte aufşrayben?
Tren nereden kalkıyor ?Wo fahrt der Zug ab?Vo fehrt der zug ab?
…garı, 7 nci perondan kalkıyor.Der Zug fahrt vom Bahnhof….,Gleih7 ab.   Der zug fehrt vom bahnof …,gleih ab.
Ne kadar  zamanda ?Wann?Van?
Bir saat içindeIn einer  Stunde.İn ayner ştunde
Umarım yetişiriz.Ich hoffe wir kom-men pünktlich an.İh hoffe vir ko-men pünkliş an.
Bekleme salonu.Den wartesaal.Den vartesal.
Tuvalet.Die Toiletten.Di tualeten.
Özür dilerim pardon.Verzeihen Sie bit-te / Entschldigung.Ferzaihen zi bitti / entşuldigung.
…den geliyorum.Bitte sehr, ich komme aus…Bitte sehr,iş kome aus….
Arabadan iner misiniz?Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus?Ştaygen zi aus dem fahrzoyg aus?
Evraklarınız lütfen.Ihre Papiere, bitte.Ihre papiere ,bitte.
Süresi dolmuş.Er ist abgelaufen.Er ist abgelaufen.
Yaşınız tutmuyor.Sie sind minder-jahrig.Zi zind minder-yarig.
Ne kadar kalacaksınız ?Dauer des Aufent-halts ?Dauer des au-fenthalts ?
Bir hafta.Eine woche.Ayne vohe.
Bir hafta sonu.Eine WochenendeAyne vohenende.
Bir ay.Eine Monat.Ayne monat.
Birkaç gün.Einige Tage.Aynige tage.
Nerede kalacak-sınız?Wo möchten sie bleiben?Vo möhten zi blayben?
Otelde.İm Hotel.İm hotel.
Seyahat amacınız nedir?Reise anlass?Raysenlias?
İş.Geschafte.Geşefte .
Tatil.Freizeit.Fraysayt.
Arkadaş ziyareti.Besichigungen.Besuhungen.
Turizm.Tourisum.Turizum.
Eğitim.Seminar.Seminar.
Dilimizi konuşa-biliyor musunuz?Sprehen Sei die Landessprahe?Şprehen zi di landşprahe?
Biraz.Ein wenig.Ayn venig.
Ne kadar paranız var?Weiviel geld haben Sie?Vifil geld haben zi?
Çantanızda ne var?Was haben Sie in derTasche?Vas haben zi in der taşe?
Bu kutunun içinde ne var ?Was ist in diesem Karton?Vas ist in dizem karton?
Bana ziyaret ede-bileceğim birkaç yer önerebilir misin ?Können sie mir sagen wohin ich besuchen soll?Können zi mir zagen vohin ih besuhen zol?
Harabeler.Die Antquatum.Di antkuatum.
Saray.Das Schloss.Das şhlos.
Yer altı mezarı.Die Katakomben.Di katakomben.
Şehir merkezi.Die Stadtmitte.Di ştadmittel.
Mezarlık.Den Friedhof.Den fridorf.
Kilise.Die Kirche.Di kirşe.
Sergi.Die Ausstellung.Di austelung.
Kale.Die Burg.Di burg.
Alışveriş merkezi.Die Kafhauser.Di kufhauser.
Mağara.Die Höhle.Di höle.
Göl.Den See.Den ze
Rıhtım.Die Hafendamme.Di hafendame.
Anıt.Das DenkmalDas denkmal.
Cami.Das Moschee.Das muşe
Müze.Das museum.Das muzeum.
Park.Die anlagen.Di anlagen.
Liman.Den Hafen.Den hafen.
Meydan.Den Platz.Den platz.
Tapınak.Den Temple.Den temple.
Kabir.Die Grabstatte.Di grapstate.
KuleDen TurmDen tum.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız?Sagen Sie: Was machen Sie gern?Sagen zi :vas mahen zi gern?
Resim.Malerei.Maleray.
Mimarlık.ArchitekturArşitektur.
Sanatın her dalından.Kunst im allgemeinen.Kunst im algemayn.
Tarih.Geschichte.Geşihte.
Coğrafya.Erdkunde .Erkunde.
Doğa tarihi.Naturgeschichte .Naturgşihte.
İnsanlar.Far die Menschen.Menşen.
Sosyoloji.Soziologie.Soziologi.
Nufus bilim.Demogaphie.Demogaphi.
Politika.Politik.Politik.
Spor.Sport.Sport.
El sanatları.Handwerk.Handverk.
Av.Jagd.Yagd.
Vahşi yaşam.Wilde Tiere.Vilde tayre.
Farklı kültürler.Landwirtschaft.Landvirşaft.
Bilim.Wissenschafft.Visenşaft.
Geziler düzen-liyor musunuz?Beiten Sie Rundfahrten an?Biten zi rundfahrten an?
Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum.Ich suche gerade die von Touristen weinig besuchten Orte.İh zuhe gerade di von turisten ve-nig besuhten or-te.
Önerebileceğiniz bir 3 günlük turu-nuz var mı?Welche Rundfahrt emfehlen Sie uns für drei Tage?Velşe rundfahrt emfehlen zi uns für dray tage?
Fotograf çekmek serbest mi?Darf man fotografieren ?Darf man fotografiren?
Buranın en popü-ler diskoları han-gileri?Was ist der letzte Schrei auf dem Gebiet der Disco?Vas ist der letste şray auf dem gebit der disko ?
Spor yapmak istiyorum seçe-neklerim neler?Ich bin Sportler; Welche Trainings-möglichkeiten gibt es hier?İh bin sportler velşe trenigmög-lişkayten gibt es hir ?
Otobüsler gece de işliyor mu ?Verkeren die Bus-se die ganze Nacht ?Verkehen di buse di ganze naht?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilir misin ?Können Sie mir e-ine Automemie-tung empfehlen?Könen zi mir ay-ne automemal-tung empfehlen ?
Plajlar buraya uzak mı?Sind die Strand weit weg?Zind di şıtrand vayt veg ?
Otobüs durağı nerede ?Wo ist die Bus haltestelle?Vo ist di bus halteştele ?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu ?Ist das der  Bus zum Stadmittel?İst das der bus zum ştadmittel ?
Ne kadar ?Wievel macht dasVifil maht das?
Nerede satılıyor?Wo kann man sie kaufen?Vo kan man zi kaufen?
…gitmem için hangi durakta in-mem gerekiyor?Wo soll ich auss-teigen, um nach …zu kommen?Vo sol ih ausş-taygen ,um nah …zu kommen?
Üçüncü durakta ineceksiniz.Steigen Sie an der dritten Haltestelle aus.Ştaygen zi an der driten haltştele.
İlk otobüs kaçta?Um vievel Uhr fahrt der erste Bus nach..?Um vifel uhr fahrt der erste bus nah..?
Son otobüs kaç-ta ?Wann fahrt der letzte?Van fehrt der letzte ?
Bu otobüs… ‘dan geçiyor mu?Fahrt dieser Bus nach…?Fehrt dizer bus nah..?
İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz?Können Sie mir sagen ,wann ich aussteigen muß ?Könen zi mir sagen van ih ausştaygen mus?
Şu adrese gideceğim.Ich möchte zum dieser Adresse fahren.İh möhte zum dizer adrese fahren.
Hemen dönerim.Ich brauche nur eine Minute.İh brauhe nur ayne minute.
Biletiniz nerede?Wo ist Ihr Fahrschein?Vo ist ir fahrşayn?
Atmışım.Ich habe ihn weggeworfen.İh habe ihn veggevorfen.
Saklamam gerek-tiğini bilmiyordumIch wußte nicht da-ich ihn behal-ten sollte.İh vuste niht da-ih iğn behalten sol-te.
Ne oluyor?Was geht hier vorVas geht hir vor?
Neden duruyo-ruz ?Warum halt die U-Bahn?Varum halt di u-ban?
Yanınıza oturabilir miyim?Darf ich mich neben Sie setzen?Darf ih miş neben zi zetzen ?
Şurada yazan ad-rese gitmek isti-yorum. Nerede inmem gerekir?Ich gehe zum die-ser Adresse,wo muß ich ausstei-gen?İh gehe zum di-zer adrese,vo mus ih ausştay-gen?
Güzergahı hari-tada gösterebilir misiniz?Können Sie mir die Strecke auf di-eser Karte  zeigenKönen zi mir di ştreke auf diser karte saygan?
Nerede bisiklet kiralanıyor?Wo kann man hier Fahrrader leihen?Vo kan man hir fahrad layhen?
Araba kiralamak istiyorum.Ich machte einen Wagen.İh möhte aynen vagenb.
Küçük bir araba.Einen kleinen Wagen.Aynen klaynen vağen.
Ortalama bir araba.Einen mittelgro-ßen Wagen.Aynen mitelgrose vağen.
Büyük bir araba.Einen großen Wagen.Aynen grose vağen.
Günlük / haftalık  tarife nedir?Was kostet es pro Tag/pro Woche?Vas kostet es pro tag / pro vohe?
Burayı imzalayın.Unterschreiben Sie hier!Unterşrayben zi hir!
..’e nasıl gidebilirim?Wie gehts nach….?Vi geyts nah..? 
Şu harita üzerin-de nerede oldu-ğumu göstere-bilir misiniz?Zeigen Sie mir bitte, wo ich mich auf dieser Karte befinden?Zaygen zi mir bite vo ih miş auf dizer karte befinden?
…buraya ne kadar uzaklıkta?Wie weit weg ist… von hier?Vi vayt veg ist… Von hir?
Yanlış yoldasınız.Sie sind heir falsch.Zi zind hir falç.
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı?Gibte es hier in der Nache eine  preisverte Unter kunft ?Gibt es hir in der nehe ayne prays-verte unterkunf?
Dümdüz devam edin.Fahren Sie gera-deaus.Fahren zi gerade-aus.
Yokuşun sonunda solda.Da unkten links.Da unkten links.
Sağda.Rechts.Rehts.
Trafik ışıklarından sağa/sola dönün.Biegen Sie links / rechts an der Am-pel ab.Bigen zi links / rehts an der ampel ap.
Pardon buraya park edebilir miyim?Verzeihung! Darf ich hier parken?Verzayhung!darf ih hir parken?
Arabamız Bozuldu.Wir haben eine Panne.Wir haben ayne pane.
Kaybolduk.Wir haben uns verfahren.Wir haben uns verfaren.
Burada bekleyin, yardım getireceğim.Warten Sie hier; ich hole Hilfe.Varten zi hir ih hole hole hilfe.
Arabayla / yürü-yerek ne kadar zamanda varırız?Wieviel Zeit braucht man mit dem auto / zu Fuss?Vifil sayt brauht-man mit dem auto / zu Fuss?
KONAKLAMA  
Formu doldurun.Füllen Sie das Formular bitte aus!Fülen zi das formular bite aus.
Burayı imzalayın.Unterschreiben Sie hier!Unterşrayben zi hir.
Boş odanız var mı?Haben Sie Zim-mer frei?Haben zi zimmer fray?
İki kişilik odamız kaldıJa, nur Doppelzi-mmer.Ya nur dopelzimmer.
Ne kadar kalacaksınız ?Wie lange wollen Sie bleiben?Vi lange volen zi blayben?
Yanlızca bir gece.Nur eine Nacht.Nur ayne naht.
Kesin bilmiyorum.Ich weiß noch nicht.İh vays noh niht.
Fiyat nedir?Was kostet es?Vas kostet es?
Tek kişilik oda ne kadar?Was kostet ein Einzelzimmer?Vas kostet ayn aynzelzimer?
Çift kişilik oda ne kadar ?Was kostet ein Doppelzimmer?Vas kostet ayn dopelzimer?
Kahvaltı dahil mi?Frühstück inber-griffen?Frühştük inbergrifen?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?Nehmen Sie Kre-di karten?Nehmen zi kredi karten?
Akşam yemeği saat kaçta?Wann wird das Abendessen serviert?Van vird das abend esen servirt?
Banyolu.Mit Bad.Mit bad.
Duşlu.Mit Dusche.Mit duşe.
Balkonlu.Mit Balkon.Mit balkon.
Manzaralı.Mit Aussicht.Mit aussiht.
Denize bakan.Mit Aussicht auf das meer.Mit aussiht auf das mer.
Ne kadar sürer?Wie lange wird das dauern?Vi lange vird das dauern?
Ne zamana hazır olur ?Wann ist das fertig?Van ist das fertig?
Burada kamp ya-pabilirmiyiz ?Können wir hier zelten?Könen vir hir zelten?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı ?  Gibt es hier in der Nahe einen Campingplatz?Gibt es hir in der nehe aynen kampingplatz?
Elektrik ve su var mı?Sehen Wasser und Strom zur Verfagung?Sehen vaser und strom zur verfagnung?
Kasaba buradan ne kadar uzakta?Wie weit weg ist das Dorf?Vi vait veg ist das dorf?
SAYI – ZAMAN
PazartesiMontagMontag 
SalıDienstagDiynstag 
ÇarşambaMittwochMitvoh 
PerşembeDonnerstagDonnerstag 
CumaFreitagFraytag 
CumartesiSamstagZamstag 
PazarSonntagSonntag 
OcakJanuarYanuar 
ŞubatFebruarFebruar 
MartMarzMertz 
NisanAprilApril 
MayısMaiMay 
HaziranJuniYuni 
TemmuzJuliYuli 
AğustosAugustAugust 
EylülSeptemberZebtember 
EkimOktoberOktober 
KasımNovemberNovember 
AralıkDezemberDezember 
İlkbaharFrühingFrüyling 
YazSommerSommmer 
SonbaharHerbstHerbst 
KışWinterVinter 
1EinsAyns 
2ZweiSvay 
3DreiDray 
4VierFiyr 
5FünfFünf 
6SechsZeks 
7SiebenZiben 
8AchtAht 
9NeunNoyn 
10ZehnSeyn 
11ElfElf 
12ZwölfSvölf 
13DreizehnDraytzeyn 
14VierzehnViyrtzeyn 
15FünfzehnFünftzeyn 
16SechzehnZektzeyn 
17SiebzehnZibtzeyn 
18AchtsehnAhttzeyn 
19NeunzehnNoyntzeyn 
20ZwanzigSvantzig 
21EinundzwanzigAynundzvantzig 
30DreissigDraytzig 
40VierzigFirtzig 
50FünfzigFünftzig 
60SechzigZektzig 
70SiebzigZibtzig 
80AchtzigAhttsig 
90NeunzigNoynzig 
100HundertHundert 
200ZweihundertSvayhundert 
300DreihundertDrayhundert 
400VierhundertFiyrhundert 
500FünfhundertFünfhundert 
600SechshundertZekshundert 
1000TausendTauzend 
1200TausendzweihundertTauzenttzvayhundert 
2000ZwietausendSvaytauzınt 
3000DreitausendDraytausınt 
10.000ZehntausendSeyntauzınt 
100.000HunderttausendHundattausınt 
1.000.000Eine MilionAyne milyon 
1.000.000.000Eine MiliardeAyne milyarde 
BirinciErsteErste 
İkinci  ZweiteSvayte 
ÜçüncüDritteDrite 
DördüncüVierteFiyrte 
BeşinciFünfteFünfte 
AltıncıSechsteZekste 
YedinciSiebteZibte 
SekizinciAchteAhte 
DokuzuncuNeunteNoynte 
OnuncuZehnteSeynte 
Saat kaç?Wieviel uhr ist esVi fiyl uğr ist es? 
Saat dokuz.Es ist neun Uhr.Es ist noyn uğr. 
Dokuz buçukEs ist halb neun.Es ist halp noyn. 
Dokuzu çeyrek geçiyor.Es ist viertel nach neun.Es ist fiyrtıl nah noyn. 
Sekize yirmi var.Es ist zwanzig vor acht.Es ist svansig fo aht. 
Otobüs ne zaman kalkıyor?Wann fahrt der bus ?Van feğrt de bus? 
Saat onbir.Um zehn Uhr.Um seyn uğr. 
Yarım saat sonra.Nach eine halbe Stunden.Nah  ayne halbe ştunde. 
İki saat önce.Vor zwei Stunden.Fo svay ştuden. 
Dörten beşe kadar.Nachmittags um drei Uhr.Nahmitaks um dray uğr. 
Öğleden sonra saat üçte.Mittags um zwölf Uhr.Mitags um svölf uğr. 
İki saat içinde.In zwei Stunden.In svay ştunden. 
Sabah saat üçte.Morgens um drei Uhr.Morgıns um dray uğr. 
Öğleyin saat onikide.Mittags um zwölf Uhr.Mitaks um svölf uğr. 
Akşam saat onsekiz otuzda.Abend um acht-zehen Uhr dreizigAbınds um ahtt-seyen uğr draysig 
Gece saat onbir otuzda.Nachts um elf Uhr drezig.Nahts um elf uğr draytsig. 
DünGesternGestern 
BügünHeuteHoyte 
YarınMorgenMorgın 
Evvelki günVorgestenForgestern 
Ertesi günÜbermorgenÜberğmorgın 
Bu sabahHeute morgen frühHoteı morgın früy 
Yarın akşamMorgen AbendMorgın abent 
Her günJeden TagYeden tak 
Her haftaJede wocheYede vohe 
Her ayJeden monatYeden monat 
Her yılJedes JahrYedes yağr 
Her zamanImmerİma 
Geçen günVergangene TagFergangena tak 
Geçen haftaVergangene WocheFergangene vohe 
Geçen ayVergangener MonatFergangener monat 
Geçen yılVergangenes JahrFergangenes yağr 
Gelecek haftaKommende WocheKomende vohe 
Gelecek yılKommendes JahrKomındes yağr 
İki günden beriSeit zwei TagenZayt svay tagen 
İki gün önceVor zwei TagenFo svay tagen 
İki gün sonraNach zwei tagenNah svay tagen 
İki güne kadarIn zwei tagenIn svay tagen 
Tam zamanındaPünktlichPüktlih 
ŞimdiJetztYetst 
BazenManchmalManşmal 
YakındaIn der nacheİn der neğe 
EskidenFrüherFrüya 
Bügün ayın kaçı?Was ist der Datum heute?Vas ist de datum hoyte? 
Bugün ayın ondördü.Heute ist der Vierzehente.Hoyte ist de fiyrtseyente. 
Yarın ayın kaçı?Was ist der datum morgen?Vas ist de datum morgen? 
Yarın Nisanın onbeşiMorgen ist der fünfzehente April.Morgın ist de fünfseynte april. 
Kaç yaşındasınızWie alt sind Sie?Vi alt zint zi? 
Yirmi üç yaşın-dayım.Ich bin dreiundz-weinzig jahre alt.Ih bin drayunds-vantsig yağre alt. 
Doğum tarihiniz nedir?Was ist Ihr geburt datum?Vas ist iyr geburt datum ? 
Yirmi bir eylül 1962Einundzwanzigter september 1962Aynundtsvantsigster zeptember noyn seynhunder svayundtsekzik. 
Ne zaman?Wann?Van?
Ne kadar süre ?Wie lange?Vi lange?
Hangi asırda ?Zu welchem Zeit?Zu velşem sayt?
Ne zaman ?Zu welchem Zeitpunkt?Zu veyşem sayt punkt?
Onbeş günFünfzehen Tage.Fünfzen tage.
Bir haftasonu.Ein WochenendeAyn vohenende.
Bir gün.Ein Tag.Ayn tag.
Birkaç gün.Einige Tage.Aynige tage.
Bir çok gün.Mehrere Tage.Mehere tage.
Tatil boyunca.İn den Ferienİn den feriyen.
Noel’de.Zu WeihnachtenZu vaynaten.
Yılbaşı.Der NeujahrstagDer noyyarstag.
Tatil günü.Der freie Tag.Der fray tag.
Bayram günü.Der Feiertag.Der fayer tag.
Çalışma günü.Der Werktag.Der verktag.
Yıldönümü / doğum günü.Der GeburstagDer geburstag.
Bazen.Einige Male.Aynige male.
Sık sık.Oft.Oft.
Bazen.Selten.Selten.
Her gün.Jeden Tag.Yeden tag.
… de bir kez.Einmal in / im…Aynmal in / im…
…de iki kez.Zweilmal in / im..Zvay mal in / im..
Asla .Nie.Ni.
Bir hafta.Eine Woche.Ayne vohe.
Hangi gün ?An welchem TagAyn velşem tag?
Bugün.Heute.Hoyte.
Yarın.Morgen.Morgen.
Dün.GesternGestern.
Ertesi gün.ÜbermorgenÜbermorgen.
Bir önceki günAm vortag.Am fortag.
İki gün önce.Vor zwei Tage.For svay tage.
Üç gün içinde.İn drei Tagen.İn dray tagen.
Geçen hafta.Vorige Woche.Forige vohe.
Gelecek hafta.Nachste WocheNekste vohe.
Onbeş gün  boyunca.Wahrend 15    Tagen.Vahrend fünfsehn tage.
Sabah.Morgens.Morgens .
Öğleden sonra.Nachmittags.Nahmitags.
Akşam.Abends.Abents.
Gece.Nachts.Nahts.
Ay.Ein Monat.Ayn monat.
Hangi ay ?Welcher Monat?Velşer monat ?
Bir yıl.Eine Jahr.Ayne yar.
Hangi sene.Welches Jahr?Velşe yar?
Gelecek sene.Nachstes Jahr.Nekstes yar.
Geçen sene.Vorige Jahr.Forige yar.
Bin dokuz yüz doksan dokuzNeunzehndertneunundeneunzig.Noysenhundernoynonosig.
Kaç yaşındasınız?Wie alt sind Sie?Vi alt sind si?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli yaşındayımIch bin dreisig/ sibzehen / fün-funzwanzig / drei-undvierzig Jahreİş bin draysig / zibsehn / fünfunz-vanzig / drayund-firzig yare (alt)
Ya siz ?Und Sie?Und si?
O bin dokuz yüz altmış yılında doğdu.Er /sie neunzehnhundertsechzig geboren.Er /sie noysenhundertsekzig geboren.
O kaç yaşında ?Wie alt ist er / sie?Vi alt ist er / si?
On altı yaşından küçüklere yasak.Kinder unter sechzehn Jahren  sind nicht zugelassen.Kinder unter seksehn yare sind niht zugelasen. 
Saat.Uhrzeit / Stunde.Uhrzayt / ştunde.
Saat kaçta?Um wievel Uhr?Um vifil uhr?
Oniki / öğlen.Zwölf / Mittag.Zvölf / mitag
Gece yarısı.Mitternacht .Miternaht
Bir.Ein Uhr.Ayn uhr.
On üç.Dreizehen Uhr.Draysehn uhr.
Sekiz buçuk.Halb neun.Halp noyn.
Sekiz kırkbeş.Viertel vor neun.Firtel for noyn.
Dokuz.Neun Uhr.Noyn uhr.
Yirmi bir.Einundzwanzig Uhr.Aynundsvanzig uhr.
….e çeyrek var.Viertel vor…Firtel for.
….yi çeyrek geçiyor.Viertel nach.Firtel nah.
Bu sabah.Heute morgen.Hoyte morgen.
Bu öğleden sonra.Heute nachmittagHoyte nahmitag.
Bu akşam.Heute abend.Hoyte abend.
Bu gece.Heute nacht.Hoyte naht.
Şafakta.İn der Frahe.İn der frahe.
Akşam geç vakit.Schpat abends.Şhpet abends.
YEMEK  
Aperatif bir şeyler almak istiyorum.Ich möchte einen Aperitif.İş möhte aynen aperatif.
Bir şeyler içmeye gidelim mi?Trinken wir etwas zusammen?Trinken vir etvas zusamen?
Sadece bir kahve alacağım.Nur einen Kaffe.Nur ayn kafe.
Susadım.Ich habe durst.İş habe durst.
Kahvaltı yapacağım.Ich möchte frühstücken.İş möhte fürüştüken.
Meyve suyu / portakal suyu / domates suyuEinen Fruhchsaft / Orangen…/ Tomaten… / Grapefruit…Aynen fruhşaft / oranjen.. / Tomaten.. / Grapefruit…
Yumurta / jambonlu omlet / baconlu omlet /  haşlanmış yumurta.Ein Ei /zwei Eier mit Schinken/Eier mit Lachsschin-ken/einweichgekochtes ei.Ayn ay / zvay ayer mit şinken / ayer mit lahşinken / aynvaygekohtes ay.
…verirmisiniz?Geben Sie mir bitte…Geben si mir bite…
Bir kahve.Einen Kaffee.Aynen kafe.
Soğuk / sıcak.Kalt / warm.Kalt / varm.
Tuz / karabiber.Salz / pfeffer.Saltz / pfefer.
… getirir misin?Können Sie mir …bringen?Könen si mir bringen?
Tabak / bıçak.Einen Teller / ein Messer.Aynen teler / ayn meser.
Kaşık / çatal.Einen Löffel / eine Gabel.Aynen löfel ayne gabel.
Peynir / jambon / Salam.Mit Kase / mit Schinken / mit Salami.Mit keze / mit şinken / mit salami.
Üç fincan kakao.Drei Tassen Schokolade.Dray kasen şokolade.
Bize çok pahalı ol-mayan, iyi bir restoran önerebilir misiniz?Können Sie uns ein gutes, nicht zu teures Resta-urant empfehlen?Könen si uns ayn gutes, niht zu toyer restoran emfehlen?
Buralarda restoran var mı?Gibt es ein Restaurant..?Gibt es ayn restoran..?
Geleneksel ye-meklerin olduğu.Herkömmliche KacheHerkmlişe kahe.
Yöresel yemekle-riniz var mı?Biten Sie rego-nale Spezialita-ten an?Biten si regonalişen şpetziyaliten an?
Müzikli restoran.Ein Restaurant mit Musik.Ayn restoran mit muzik.
Piyasa restorantı.Treffpunk far Leute aus der Szene.Trefpunkt far loyte aus der zene.
Ne alırdınız ?Was wünschen Sie?Vas vünşen si?
…li  yiyecekler yememem lazım.Ich mußGerichte vermeiden, die …enthalten.İş mus gerihte vermayden , di ..enthalten.
Tatlı olarak… istiyorum.Könne ıch Saßstofhaben?Könen iş sastofhaben?
Siz ne önerirsiniz?Was raten Sie mir  / uns?Vas retn si mir / uns?
Ne içerdiniz ?Was wollen Sie trinken?Vas volen si trinken?
Balık istiyorum.Ich möchte Fisch.İş möhte fiş.
Deniz ürünü olarak neyiniz var?Welche Art Mee-resfrachte biten Sie an?Velşe art meresfrahte biten si an?
Nasıl arzu  edersiniz?Welche Zuberei-tung?Velşe zubereaytung?
Sığır eti / dana eti / kuzu eti / domuz eti / pirzola / biftek / but / köfte / filetoRindfleisch / Kalbfleisch / Lammfleisch / Schweinefleisch / Rippchen / Medaillon / Keule / Bouletten / FiletRindflayş / kalbflayş /  lamflayş / şvaynflayş / ripşen / medalion / koyle / bouleten / filet
Etinizi nasıl istersi-niz?Wie wünchen Sie das Fleisch?Vi vünşen si das flayş?
Haşlanmış / ağır ateşte pişmiş / şiş / kebap / fırında / ızgara / güveç / rostoGekocht / gesch-mort / am Speiß gebraten / am Speiß / Gebraten / gegrillt/ als Ra-goutGekoht / geşmort / am spays geb-raht / am şpays / gebraten / gegrilt / als ragout
Başka bir şey arzu eder misiniz?Machten Sie noch etwas?Möhten si noh etvas?
Hesabı alabilir miyim?Zahlen bitte ?Zalen bite ?
Ayrı ayrı ödeyeceğiz.Wir möchten getrennt zahlen.Vir möhten getrentzalen.
SAĞLIK 
Başınızı kaldırın.Heben Sie den Kopft.Haben si den kopft.
Başınızı eğin.Senken Sie den Kopft.Senken si den kopft.
Başınızı çevirin.Drehen Sie den kopft.Drehen si den kopft.
Uzanın.Legen Sie sich hinLegen si sih hin
Rahatlayın.Entspannen Sie sich!Ntşpanen si sih!
En yakın nöbetçi eczane nerede?Wo ist der nachs-te ( Nacht ) Apo-teheke?Vo ist der negste (naht) apoteke?
Nezleye / öksürüğe karşı bir şey istiyorumIch möchte etwas gegen Erkaltung / Husten.İş möhte etvas gegen erkaltung / husten.
Güneş çarpması.Sonnenbrand.Sonnenbrant.
Böcek sokması.Inschektenstiche.İnşektenşihe.
Yol tutması.Reisekrankeit.Rayzekrankait.
Hazımsızlık.Verdaungsstörungen.Verdaungstörungen.
MigrenMigraneMigrane.
Ne zaman geleyim?Wann kann ich wieder kommen?Van kan iş vider komen?
Ağrı kesiciEin ScmerrzmittelAyn şmertzmitel
Hemen bir doktor lazımIch brauche einen Artzt, aber schnell.İh brauhe aynen artzt , aber şnel.
Muayene saatleri nedir?Wann sind die Sprechstuden?Van sind si di şprehştunden?
Doktor buraya gelip beni görebi-lir mi?Könnte der Artzt mich hir besuc-hen ? Könte der artzt mih hir besuhen?
Tıbbi Personel.Das Medizinische Personal.Das medizinişe personal.
Sağlık ocağı.Die Krankens-tation.Di krankenstation
Hasta.Der / die Kranke.Der / di kranke.
Ameliyat.Die Operation.Di operation.
Kendimi yorgun / hasta hissediyorumIch fahe mich schwach / mir ist schwindig/ mir ist abel.İh fehle mih şvah / mir ist şvindig/mir ist abel.
Kustum.Ich habe mich erbrochen.İh habe mih erbrohen.
Ateşim var.Ich habe Fieber / hohes Fieber.İh habe fiber / hohes fiber.
Nereniz ağrıyor?Wo tut’s Ihnen weh?Vo tut’s ihnen veğ?
Buram / şuram ağrıyorHier tut’s weh / da.Hir tut’s veğ/da.
Sırtım/ başım/ midem ağrıyorMir tut der Rüc-ken / der Kopf / der Magenweh.Mir tut der rüken / der kopf / dermağen veğ.
Burada ağrı var mı?Tut es Ihnen hier weh?Tut es ihnen hir veğ?
Nasıl bir ağrı?Was für ein schmertz ist es?Vas für ayn şmertz ist es?
Hafif / kötüEin dumpfer / heftiger.Ayn dumpfer/ heftiğer.
Değişmeyen / artıp azalan.Dauemder / krampfartiger.Dauemder / kramfartiger.
…. ye alerjim varIch bin gegen …aller gisch.İh bin gegen …allergi
Hemofili hastası-yım.Ich bin Bluter.İh bin bluter.  
Zehirlendim.Ich mche eine Eintzehungskur.İh bin fergiftigen.
Ne zamandır ağrınız var ?Seit wann fühlen Sie diesen schmerz ?Sayt van fühlen zi disen şmerz ?
Kısa zamandır / uzun zamandır.Seit kurtzem / langem.Sayt kurtzem / langem.
Sizi muayene edeceğim.Ich will Sie untersuchen.İh vil zi untersuhen.
Soyunun.Ziehen sie Sich aus.Zihen zi sih aus.
Şuraya uzanın lütfen.Legen Sie sich hier hin,bitte.Leğen zi sih hir hin, bite.
Ağzınızı açın.Öffnen Sie den Mund.Öfnen zi den mund.
Derin nefes alınArtmen Sie tief ein und aus.Artmen zi tif ayn und aus.
Öksürün lütfen.Husten Sie, bitte.Husten zi , bite.
Tansiyonunuzu ölçeceğim.Ich will İhren  Blutdruck  mes-sen.İh vil iren blutdruk messen.
Nabzınızı ölçeceğimIch will Ihren Plus messen.İh vil iren plus messen.
Romatizma.RheumaRheuma
Apandist.Blinddarment -zandung.Blinddarmentzüdung.
Sistit.Harnblasenent- zandung.Harnblasenent –zandung.
Gastrit.Magenschleimhautentzandung.Magenşlaymhautenzandung.
Ülser.Ein Geschwar.Ayn geşvar.
Grip.Grippe.Grippe.
…. iltihabı.Eine Entzandung des / der.Ayne entzandung des / der.
Sarılık.Gelbsucht.Gelbsuht.
Kızamık.Masern.Masern.
Soğuk algınlığı.Eine Erkaltung.Ayne erkaltung.
Hafif bir enfeksiyon.Eine (leichte) Infektion.Ayne layhte in-fektion.
Güneş çarpması.Ein Sonnenstich.Ayn sonnenstih.
Yüksek ateş.Heuschnupfen.Hohesfiber.
Ateşinizi ölçeceğim.Ich werde Fieber messen.İh verde fiber messen.
Kendimi iyi hisset-miyorum.Ich fühle mich nicht wohl.İh fühle mih niht vol.
Hastayım.Ich bin Krank.İh bin krank.
Güneş Çarpması.Einen Sonnen-brand.Aynen sonnen-brand.
Kesik.Eine Schnit-wunde.Ayne şnitvunde.
Yara.Ich bin verwun-det.İh bin vervundet.
Kramp.Kramfe.Kramfe.
Öksürük.Husten.Husten.
Migren.Kofschmerzen.Kofşmerzen.
Astım.Asthma.Asthma.
Hazımsızlık.Eine Verda-uungsstörung.Ayne ferdaungs-störung.
Boyun tutulması.Eine steifen Hals.Ayne ştayfen hals
Tansiyon.Zu hohen Blutd-ruck.Zu hohen blutdruk.
Çarpıntı.Herzklofen.Herzkloıfen.
Bayıldı.Er ist in Ohmacht gefallen.Er ist in ohmaht gefalen.
Kanaması var.Sie blutet.Zi blutet.
Bir şey soktu.Ich bin gestochen worden.İh bin geştohen vorden.
Ayak bileğim şişti.Mein Fußgelenk ist geschwollen.Mayn fusgelenk ist geşvolen.
… canımı yakıyor.…Tut mir weh.…. Tut mir veğ.
BOŞ ZAMAN
Müzeler ve tarihi yerler.Museen , histo-rische Statten.Musen, historişe ştaten.
Tur düzenleniyor mu ?Gibt es Stadfah-rungen?Gibt es ştadfah-rungen?
Gezilebilecek birkaç yer söyler misiniz ?Können Sie mir einige Sehens-wardigkeiten empfehlen?Könen si mir aynige sehens-vardigkayten empfehlen?
En fazla kaç kişi katılıyor ?Welche ist die höchste Teilnemerzahl?Velşe ist di höhste taylnemerzahl?
Yakında bir ….. var mı?Gibt es … in der Nache?Gibt es ..in der nehe?
…. saat kaçta başlıyor?Um weivel Uhr beginnt…?Um vifil uhr begint?
Kiliseyi ziyaret etmek istiyorum.Ich möchte die Kriche besuch-tigen.İş möhte di kirşe besuhtigen.
…den ne kadar uzaktayız ?Wie weit sind wir von … etfernt?Vi vayt sind vir von …etfernt?
Yürüyerek gidebi-lirmiyiz ?Können wir dort-hin zu fuss gehenKönen vir dorthin zu fus gehen?
Atletizm.Leihtathleitik.Layhatletik.
Basketbol.Basketball.Basketbal.
Futbol.Fußball.Fusbal.
Dağcılık.Bergsteigen.Bergştaygen.
Yürüyüş.Wandern.Vandern.
Araba yarışı.Autorallye.Autoralle.
Jimnastik.Gymnastik.Gim-nastik.
Tenis.Tennis.Tenis.
Bisiklet.Radfahren.Radfahren.
Yüzme.Schwimmen.Şvimmen.
Voleybol.Volleybal.Volleybal.
Sörf.Sörf.Sörf.
Paraşüt.Fallschimsp- Ringen.Falşimşpringen
Avcılık.Jagd.Yagd.
Dans.Tanzen.Tanzen.
Bu gölde / nehirde yüzebilir mi ?Kann man Sie / im Fluss schwimmen?Kan man si / im flus şvimen?
Kumsal var mı?Gibt es einen Strandstrand?Gibt es aynen ştrandstrase?
SORUNLAR 
Arabam arıza yaptı.Mein Auto ist kaput.Mayn auto ist kaput. 
Arıza nerede?Wo ist der Fehler?Vo ist de feyler? 
Arızanın ne oldu-ğunu bilmiyorum.Ich weis nicht was der Fehler ist.İh vays niht vas de feyler ist. 
Arabanız nerede?Wo ist Ihr Auto?Vo ist iyr auto? 
En yakın tamir-hane nerede ?Wo ist hier in der naehe eine Werkstaette?Vo ist hiyr in de neğe ayne verkştate? 
Tamirhaneye bir telefon edebilir misiniz?Können Sie mall die Werkstaette anrufen?Könen zi mal di verkştate anrufen? 
Bir kurtarma aracı gönderebilir misiniz ?Können Sie ein Abschlepper schicken?Könen zi ayn apşleper şiken? 
Arabamı çekebi- lir misiniz?Können Sie mir ein Apschlepper schicken?Könen zi ayn apşleper şiken? 
Bana yardım edebilir misiniz?Können Sie mir helfen?Könen zi miyr helfen? 
Bana biraz benzin verebilir misiniz ?Können Sie mir etwas Benzin geben?Könen zi miyr etvas bentsin geğben? 
Arabamın plaka numarası……….Das nummer-nschid von mein-em Auto ist…. Das numern şilt fon maynem auto ist………. 
Bir kaza oldu.Es ist ein Unfall.Es ist ayn unfal. 
Kaza nerede oldu ?Wo ist der Unfall?Vo ist de unfal? 
Efes’e yirmi kilo-metre mesafede?In zwenzig kilo-meter Entfernung von Efes.İn svantsig kilo-meta entfernung fon Efes. 
Ölen var mı?Gibt es Tote?Gibt es toğte? 
Hayır ölen yok ama iki yaralı var.Nein,es gibt keine Tote aber es gibt zwei verletzte.Nayn,es gibt kayne toğte aba es gibt svay ferletste. 
Lütfen polise haber verin.Bitte geben Sie der Polizei bescheit.Bite geğben zi der politsay beşayt. 
En yakın telefon nerede?Wo ist hier in der naehe ein Telofon?Vo ist hiyr in de neğe ayn telefoğn? 
Acele bir ambu-lans çağırın lütfenBitte rufen Sie eilig ein Kranken-wagen.Bite ruğfen zi ayn krankınvagın. 
Arkadaşım ağır yaralı.Mein freund ist schwer verletzt.Mayn froynt ist şveya ferletst. 
Yaralıları kımıl-datmayın.Bewegen Sie die Verletzten nicht.Bevegın zi ferletse niht. 
Yaralıları araba-dan çıkarmama yardım edin.Helfen Sie mir die Verletzten von A-uto raus zu holen.Helfen zi miyr di ferletsten fon auto rauğs su hoğlen. 
Adım Sedat ONAR.Meine name ist Sedat ONAR.Mayne nağmı ist Sedat ONAR. 
Lütfen bana adı-nızı,adresinizi ve sigorta numara-nızı verin.Bitte geben Sie mir ; Ihre Nahme Adresse und Ver-sicherungs Num-mer.Bite geğben zi miyr ; iyre nağmı adrese unt ferzi-harungs numa. 
Arabam için çek-me aracı gönderir misiniz?Können Sie für mein Auto ein Abschlepper schciken ? Könen zi füğr mayn auto ayn apşlepa şiken? 
Tanıklık yapar mısınız?Können Sie beweisführen?Könen zi bevaysfüğren? 
En yakın Polis karakolu nerede?Wo ist hier in der naehe ein Polize-irevier?Vo ist hiyr in de neğe ayn polit-sayreviyr? 
Polise bir hırsız-lığı bildirmek isti-yorum.Ich will an der Politzei ein Raub melden.İh vil an de politsay ayn rauğb melden. 
Polise bir olayı bildirmek istiyo-rum.Ich will an der Politzei ein fall melden.İh vil an de politsay ayn fall melden. 
Polise bir cinayeti bildirmek istiyo-rum.Ich will an der Politzei ein Mord melden.İh vil an de polit-say ayn mort melden 
Cüzdanım çalın-dı.Meine Brieftasche ist gestohlen.Mayne briyftaşe ist geştolın. 
Suçsuzum.Ich bin unschul-dig.Ih bin unşuldik. 
Bunu araştıra-cağız.Wir werden das untersuchen.Viyr verden das untazuhın. 
Adreslerini verir misiniz?Können Sie mir Adressen geben?Könen si mir adrese geben?
Kayıp ve hırsızlıkVerlost und Diebstahle.Verlost und daybştahle.
Pasaportumu kaybettim.Ich habe meinen Paverloren.İş habe maynen paverloren
Dışarda kaldımIch habe mich selbst ausgesch-lossen.İş habe miş selbst ausgeş-lossen.
İmdat.Hilfe.Hilfe.
Sürgün.Verbannung.Verbanung
Suçlu iadesi.Auslieferung.Ausliferung.
Gözaltı.Untersuchung-shaft.Untersuhungshaft
Tutuklama.Mahnung.Mahnung.
Mahkemeler.Gerichte.Gerihte.
Savunma.Sich verteidigen.Sih vertaidigen.
Ayaklanma, grev.Demos ,streiks.Demos, straiks.
Doğal afetler.NaturkatastropheNaturkatostrofe
Yangın.Brand.Brand.
Ölüm.Der tod.Der tod.
Yaralı var mı?Gibt es einen ferletzten?Gibt es aynen ferletzten?
Hareket etmeyin.Bewegen Sie sich nicht.Bevegen si sih niht.
Hemen bir doktor / ambülans çağırınRufen Sie schnell einen Artzt-den Krankenwagen.Rufen si şnel aynen artzt – den krankenvagen.
Onları arabadan çıkarmama yardımcı olunHelfen Sie mir sie aus dem Wagen zu holen!Helfen si mir si aus dem vagen zu holen!
Lütfen polisi çağırın !Rufen Sie bitte die Politzei!Rufen si bite di politzay !
İsim ve adresinizi alabilir miyim?Darf ich Ihre Per-sonalen haben?Darf ih iğre Per-soalen haben?
Yardım edermi-siniz kayboldum.Können Sie mir helfen ich habe mich ferloren.Könen si mir helfen ih habe mih ferloren.
Kaza.Unfall.Unfall.
Ambülans.Krankenwagen.Krankenvagen.
Yaralı.Ferletzt.Ferletzt.
Hasta.Krank.Krank.
Doktor.Artzt.Artzt.
Cinayet.Mord.Mord.
İdam cezası.Ermordung.Ermodung.
Hapis.Haft.Haft.
Narkotik kanunlarıGesetz fahr RausschgiftGesetz fahr raussihgift.
Tecavüz.Vergewaltigung.Fergevaltigung.
Suç.Vergehen.Fergehen.
Mahkum.Verurteilt.Ferurtailt.
Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al